Module:Language/data

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
मॉड्यूल बिबरनलेख[बनाईं]
local U = mw.ustring.char

-- Diacritics, from the [[Combining Diacritical Marks]] block.
local grave    = U(0x300)
local acute    = U(0x301)
local circumflex  = U(0x302)
local tilde    = U(0x303)
local macron    = U(0x304)
local breve    = U(0x306)
local dot     = U(0x307)
local diaeresis  = U(0x308)
local double_acute = U(0x30B)
local double_grave = U(0x30F)
local invbreve   = U(0x311)
local undertie   = U(0x35C)

--[[
	
	This is a table of Wiktionary language codes with data belonging to them.
	Name is the "canonical name" used on Wiktionary.
	Article is the Wikipedia article.
	Script is the ISO 15924 code.
]]
local data = {
	["languages"] = {
		["ab"] = {
			["name"] = "Abkhaz",
		},
		["ang"] = {
			["name"] = "Old English",
			["article"] = {"Old English"},
			-- ["scripts"] = {"Latn"},
			-- Remove macrons, acutes, and overdots
			["replacements"] = {
				decompose = true,
				from = { "[" .. macron .. acute .. dot .. "]" },
			},
		},
		["ar"] = {
			["name"] = "Arabic",
			["article"] = "Arabic language",
			-- ["scripts"] = { "Arab" },
			["direction"] = "rtl", -- Should be in the script data module.
			["replacements"] = {
				-- ālif with wasla is replaced by ālif;
				[U(0x0671)] = U(0x0627),
				-- taṭwīl, fatḥatan, ḍammatan, kasratan,
				-- fatḥa, ḍamma, kasra,
				-- shadda, sukūn, and superscript (dagger) ālif are removed.
				["["..U(0x0640)..U(0x064B)..U(0x064C)..U(0x064D)
					..U(0x064E)..U(0x064F)..U(0x0650)
					..U(0x0651)..U(0x0652)..U(0x0670).."]"] = "",
			},
		},
		["av"] = {
			["name"] = "Avar"
		},
		["be"] = {
			["article"] = "Belarusian language",
			-- ["scripts"] = { "Cyrl" },
			-- Combining acute accent is removed.
			["replacements"] = { [U(0x0301)] = "", },
		},
		["bn"] = {
			["name"] = "Bengali",
			["article"] = "Bengali language",
			-- ["scripts"] = { "Beng" },
		},
		["bua"] = {
			["name"] = "Buryat",
		},
		["cel-pro"] = {
			["name"] = "Proto-Celtic",
			["Wikipedia_code"] = "cel-x-proto",
		},
		["cu"] = {
			["name"] = "Old Church Slavonic",
			["article"] = "Old Church Slavonic",
			-- ["scripts"] = { "Cyrs" },
		},
		["de"] = {
			["name"] = "German",
			["article"] = "German language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
			--[[
			["replacements"] = {
				["ae"]  = "ä",
				["oe"]  = "ö",
				["ue"]  = "ü",
				["A[Ee]"] = "Ä",
				["O[Ee]"] = "Ö",
				["U[Ee]"] = "Ü",
			},
			]]
		},
		["en"] = {
			["name"] = "English",
			["article"] = "English language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
		},
		["es"] = {
			["name"] = "Spanish",
			["article"] = "Spanish language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
		},
		["egy"] = {
			["name"] = "Egyptian",
		},
		["fr"] = {
			["name"] = "French",
			["article"] = "French language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
		},
		["frm"] = {
			["name"] = "Middle French",
			["article"] = "Middle French",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
		},
		["frp"] = {
			["name"] = "Franco-Provençal",
		},
		["ff"] = {
			["name"] = "Fula",
		},
		["gem-pro"] = {
			["name"] = "Proto-Germanic",
			["article"] = "Proto-Germanic language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
			["type"] = "reconstructed",
			["replacements"] = {},
			["Wikipedia_code"] = "gem-x-proto",
		},
		["gmw-ecg"] = {
			["name"] = "East Central German",
		},
		["got"] = {
			["name"] = "Gothic",
			["article"] = "Gothic language",
			-- ["scripts"] = { "Goth" },
			["replacements"] = {
				-- Latin to Gothic since people will not want to have to copy
				-- and paste Gothic letters in
				["[AÁaáĀā]"] = "𐌰",
				["[Bb]"]   = "𐌱",
				["[Gg]"]   = "𐌲",
				["[Dd]"]   = "𐌳",
				["[EeĒē]"]  = "𐌴",
				["[Qq]"]   = "𐌵",
				["[Zz]"]   = "𐌶",
				["[Hh]"]   = "𐌷",
				["[Þþ]"]   = "𐌸",
				["[IiÍí]"]  = "𐌹",
				["[Kk]"]   = "𐌺",
				["[Ll]"]   = "𐌻",
				["[Mm]"]   = "𐌼",
				["[Nn]"]   = "𐌽",
				["[Jj]"]   = "𐌾",		
				["[UuÚúŪū]"] = "𐌿",	
				["[Pp]"]   = "𐍀",		
				["[Rr]"]   = "𐍂",	
				["[Ss]"]   = "𐍃",	
				["[Tt]"]   = "𐍄",	
				["[WwYy]"]  = "𐍅",
				["[Ff]"]   = "𐍆",
				["[Xx]"]   = "𐍇",
				["[Ƕƕ]"]  = "𐍈", -- Not sure if "hw" and "hv" can safely be converted
				["[OoŌō]"]  = "𐍉",
			},
		},
		["gsw"] = {
			["name"] = "Alemannic German",
		},
		["grc"] = {
			["name"] = "Ancient Greek",
			["article"] = "Ancient Greek",
			-- ["scripts"] = { "Grek" },
			["replacements"] = {
				decompose = true,
				from = {
					-- Replace variant letterforms with standard ones.
					"ϐ", "ϵ", "ϑ", "ϰ", "ϱ", "ϲ", "ϕ",
					-- Remove macrons and breves.
					"[" .. macron .. breve .. undertie .. "]"
				},
				to  = {
					"β", "ε", "θ", "κ", "ρ", "σ", "φ",
				}
			},
		},
		["grk-pro"] = {
			["name"] = "Proto-Hellenic",
			["Wikipedia_name"] = "Proto-Greek",
			["article"] = "Proto-Greek language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
			["type"] = "reconstructed",
			["replacements"] = {},
		},
		["ha"] = {
			["name"] = "Hausa",
			-- remove tilde, grave, acute, macron, circumflex
			["replacements"] = {
				decompose = true,
				from = { "[" .. grave .. circumflex .. macron .. acute .. tilde .. "]" },
			},
		},
		["hi"] = {
			["name"] = "Hindi",
			["article"] = "Hindi",
			-- ["scripts"] = { "Deva" },
		},
		["ine-pro"] = {
			["name"] = "Proto-Indo-European",
			["article"] = "Proto-Indo-European language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
			["type"] = "reconstructed",
			["replacements"] = {},
			["Wikipedia_code"] = "ine-x-proto",
		},
		["ja"] = {
			["name"] = "Japanese",
			["article"] = "Japanese language",
			-- ["scripts"] = { "Jpan" },
		},
		["jbo"] = { -- Lojban
			["type"] = "appendix",
		},
		["la"] = {
			["name"] = "Latin",
			["article"] = "Latin",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
			["replacements"] = {
				-- Remove macrons, breves, and diaereses.
				decompose = true,
				from = { "[" .. macron .. breve .. diaeresis .. "]" },
			},
		},
		["lt"] = {
			["name"] = "Lithuanian",
			-- remove acute, tilde, grave
			["replacements"] = {
				decompose = true,
				from = { "[" .. acute .. tilde .. grave .. "]" },
			},
		},
		["moe"] = {
			["name"] = "Cree",
		},
		["mul"] = {
			["name"] = "Translingual",
			["article"] = "",
			-- ["scripts"] = { "" },
		},
		["nci"] = {
			["name"] = "Classical Nahuatl",
			["article"] = "Classical Nahuatl",
			-- ["scripts"] = {"Latn"},
			-- Remove macrons, acutes, circumflexes and graves
			["replacements"] = {
				decompose = true,
				-- Remove macrons, acutes, circumflexes, graves, and saltillo;
				-- see [[Saltillo (linguistics)]].
				from = { "[" .. grave .. acute .. macron .. circumflex .. "Ꞌꞌʻʼ'ʔ]" },
			},
		},
		["nds-de"] = {
			["name"] = "German Low German",
		},
		["oj"] = {
			["name"] = "Ojibwe",
		},
		["orv"] = {
			["name"] = "Old East Slavic",
			["article"] = "Old East Slavic",
			-- ["scripts"] = { "Cyrs" },
			["replacements"] = {
				[U(0x484)] = "",
			},
		},
		["pt"] = {
			["name"] = "Portuguese",
			["article"] = "Portuguese language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
		},
		["pa"] = {
			["name"] = "Punjabi",
			["article"] = "Punjabi language",
			-- ["scripts"] = { "Guru", "Arab", },
		},
		["ru"] = {
			["name"] = "Russian",
			["article"] = "Russian language",
			-- ["scripts"] = { "Cyrl" },
			-- Combining acute accent is removed.
			["replacements"] = { [U(0x0301)] = "", },
		},
		["rw"] = {
			["name"] = "Rwanda-Rundi",
		},
		["se"] = {
			["replacements"] = {
				["([đflmnŋrsšŧv])'%1"] = "%1%1",
			},
		},
		["sh"] = {
			["article"] = "Serbo-Croatian language",
			-- ["scripts"] = { "Latn", "Cyrl" },
			["replacements"] = {
				decompose = true,
				from = { "([AaEeIiOoUuRrАаЕеИиОоУуРр])[" .. double_grave
					.. grave .. invbreve .. acute .. macron .. tilde .. "]" },
				to  = { "%1" },
			},
		},
		["sl"] = {
			["name"] = "Slovene",
			["replacements"] = {
				-- remove tonal orthography
				["[ÁÀÂȂȀ]"] = "A", 
				["[áàâȃȁ]"] = "a", 
				["[ÉÈÊȆȄỆẸ]"] = "e", 
				["[éèêȇȅệẹə]"] = "e", 
				["[ÍÌÎȊȈ]"] = "I", 
				["[íìîȋȉ]"] = "i", 
				["[ÓÒÔȎȌỘỌ]"] = "O", 
				["[óòôȏȍộọ]"] = "o", 
				["[ŔȒȐ]"] = "R", 
				["[ŕȓȑ]"] = "r", 
				["[ÚÙÛȖȔ]"] = "U", 
				["[úùûȗȕ]"] = "u", 
				["ł"] = "l",
			},
		},
		["sla-pro"] = {
			["name"] = "Proto-Slavic", -- also Common Slavic
			["type"] = "reconstructed",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
			["replacements"] = {
				["[ÀÁÃĀȀȂ]"] = "A",
				["[àáãāȁȃ]"] = "a",
				["[ÈÉẼĒȄȆ]"] = "E",
				["[èéẽēȅȇ]"] = "e",
				["[ÌÍĨĪȈȊ]"] = "I",
				["[ìíĩīȉȋ]"] = "i",
				["[ÒÓÕŌȌȎŐ]"] = "O", 
				["[òóõōȍȏő]"] = "o",
				["[ÙÚŨŪȔȖŰ]"] = "U",
				["[ùúũūȕȗű]"] = "u",
				["[ỲÝỸȲ]"] = "Y",
				["[ỳýỹȳ]"] = "y",
				["Ǭ"] = "Ǫ",
				["ǭ"] = "ǫ",
				["[" .. grave .. acute .. double_acute .. tilde .. macron .. double_grave .. invbreve .. "]"] = "",
				["ĭ"] = "ь",
				["ŭ"] = "ъ",
			},
		},
		["uk"] = {
			["article"] = "Ukrainian language",
			-- ["scripts"] = { "Cyrl" },
			-- Combining acute accent is removed.
			["replacements"] = { [U(0x0301)] = "", }
		},
		["ur"] = {
			["name"] = "Urdu",
			["article"] = "Urdu",
			-- ["scripts"] = { "Arab" },
		},
		["zh"] = {
			["name"] = "Chinese",
			["article"] = "Chinese language",
			-- ["scripts"] = { "Hani" },
		},
		["xcl"] = {
			["name"] = "Old Armenian",
			["article"] = "Classical Armenian",
			-- ["scripts"] = { "Armn" },
			["replacements"] = {
				["[՞՜՛՟]"] = "",
				["և"] = "եւ",
			},
		},
		["xvn"] = {
			["name"] = "Vandalic",
			["article"] = "Vandalic language",
			-- ["scripts"] = { "Latn" },
		},
--[[
		[""] = {
			["name"] = "",
			["article"] = "",
			-- ["scripts"] = { "" },
		},
	
		[""] = {
			["name"] = "",
			["article"] = "",
			-- ["scripts"] = { "" },
			["replacements"] = {
			},
		},

]]
	},

-- Here, keys (for example, "gem") are Wikipedia language codes used in
-- {{lang}}, and values (for example, "gem-pro") are the equivalent Wiktionary
-- code.
-- Subtags are not currently supported.
	["redirects"] = {
		["aae"] = "sq",
		["aiq"] = "fa",
		["aln"] = "sq",
		["als"] = "sq",
		["azb"] = "az",
		["azj"] = "az",
		["bgn"] = "bal",
		["bs"] = "sh",
		["bxr"] = "bua",
		["cel-x-proto"] = "cel-pro",
		["ciw"] = "oj",
		["cnr"] = "sh",
		["fil"] = "tl",
		["fuf"] = "ff",
		["gem"] = "gem-pro", -- Not correct, but is commonly used.
		["gem-x-proto"] = "gem-pro",
		["hak"] = "zh",
		["hbo"] = "he",
		["hr"] = "sh",
		["ine"] = "ine-pro", -- Not correct, but might be commonly used.
		["ine-x-proto"] = "ine-pro",
		["nan"] = "zh",
		["prs"] = "fa",
		["rn"] = "rw",
		["sli"] = "gmw-ecg",
		["sr"] = "sh",
		["src"] = "sc",
		["sro"] = "sc",
		["tw"] = "ak",
		["wae"] = "gsw",
		["wep"] = "nds-de",
		["yue"] = "zh",
		["xno"] = "fro",
	},
}

return data