वार्तालाप:2005

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

Untitled[संपादन]

सिएम मम् न इमिए कोर्दिअन् मम् १७ लत् इ मिएस्।कम् व् ।अब्र्।उ :) जक् सिए वम् ।य्जे चिओ? फज्निए ब्य् ब्य्लो ग्द्य्ब्य् क्तोस् मि ओद्पोविएद्।इअल् हहहहहहह अले मचिए ।अजेबिस्ते लिरतेर्कि व् त्य्म् स्वोइम् अल्फबेचिए लोल् लोल् जेस्तेम् ग्रफिकिएम् कोम्पुतेरोव्य्म् । ३० लेत्निम् दोस्विअद्च्।एनिएम् अ दोपिएरो तेर। तकिए चोस् ओद्क्र्य्łएम् :द्, कोच्हम् चिए! इच्ह् लिएबिए दिच्ह्!